-  خان:خانها به دو دسته تقسیم می شوند :

   1-1- مبارکی:مبارکیها ها  از نسل  رستم خان  مبارکی  وسر فراز خان مبارکی وعیسی خان مبارکی  می باشند ،که رستم خان در چانف وآهوران وسر فراز  خان در سرمیچ وعیسی خان در اسپکه  حاکمیت داشته است واز افراد سرشناس  طایفه مبارکی حامد علی مبارکی از سرمیچ  و عبدالله مبارکی پسر عیسی خان که در عیسی آباد سکونت دارد می توان اشاره کرد.

 1-2- میر لاشاری :میرلاشاریها در هریدوک وتعدادی در گشان وهیدوپچ سکونت دارند  واز نسل میر هوتی خان که  حاکمیت قلعه ی هریدوک را داشته است می باشند واز افراد سر شناس این طایفه که در لاشار ساکن است می توان رستم میر لاشاری را نام بردکه اکنون در هریدوک سکونت دارد.

2- میر: میرها هم دودسته هستند :

 2-1-دسته اول میرهایی هستند که در چانف ساکنند وبا فامیلهای بلیده ومبارکی شناخته می شوند. 2-2- دسته ی دوم که به فامیلهای امیری ودانش وباشنده  شناخته میشوند در گردهان وپیپ ساکن هستند واز افراد سرشناس آن می توان به کد خدا درا امیری وحاج نواب دانش که در پبپ سکونت دارند اشاره کرد.

3-رئیس :طایفه رئیسی بیشتر در کوپچ وبرشک وتعداد کمی در هریدوک وگشان وپیپ وجاکس وچانف واطراف آن ساکن هستند واکثر رئیسان کوپچ با فا میل رئیسی وبعضی با فامیل ملازهی شهرت دارند و ازافراد سرشناس  این طایفه میرزا رئیسی فرزند علی خان و عبدی رئیسی فرزند کد خدا علی وحاج خدا بخش رئیسی فرزند کریم بخش را می توان نام برد  که اکنون در کوپچ سکونت  دارند واز رئیسی های ساکن در برشک مولوی محمد امین رئیسی فرزند مرحوم کد خدا امان اله  را می توان نام برد ورئیسی های ساکن درگشان معمولا به میرگشانی شهرت دارند  ورئیسی های ساکن درپیپ  از نظر فامیلی به دانشور شهرت دارند که از این طایفه می توان  دکترعبدالحمید  دانشور را نام برد وفامیل رئیسان ساکن در جاکس اغلب  پروین است که  استاد عباس پروین از این طایفه می باشد وبعضی از رئیسان چانف  به جعفری شهرت دارند که از بزرگان آن  میتوان مولوی  جعفری را نام برد

4-زین الدینی :زین الدینی ها  بیشتر درکچکی وسیر جاه واسپکه سکونت دارند وبزرگ این طایفه کریم بخش فرزند میرزاخان میباشد که در اسپکه ساکن است

5-ناروئی :ناروئی های  لاشار که  به خرما گه ای معروفند در سیف آباد سکونت دارند که  بزرگ این طایفه مرحوم خان محمد بوده است که اکنون پسرانش در آنجا زندگی می کنند

6-درزاده :درزاده ها  بیشتر در ورکات ،بوستان ،نورآباد،جان آباد ساکن هستنند وبعضی دیگر در هریدوک واسپکه وپامونت سکونت  واخیرا بعضی ها فامیلهای دیگری را به خود اختصاص داده اند

7- استا یا لودیگ :استاها در منطقه لاشار دارای جمعیت قلیلی هستندومعمولا در جاکس ساکن هستند

8- نوکر:نوکرها که  به چاکری شهرت دارند معمولا  درهمه جا به تعداد کم وجود دارندواما بیشتردر جاکس وهبودان (سارتاپ)سکونت دارند

9- طوقی:طوقی ها درصد پایینی از جمعیت بخش لاشاررا تشکیل می دهند ودر آبادی سرمیچ ساکن هستند

10-برهانزهی :این طایفه در آبادی سرمیچ ساکن هستند .

11- اما بلوچها به چند دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

11-1- گردهانی:گردهانی ها بیشتر در شیرآباد وتعداد کمی درگتی تسک سکونت دارند ومعمولا با فامیلهای گردهانی ونوائی وبلوچی شناخته می شوند و بزرگ طایفه ی گردهانی کد خدا فیض محمد بوده است که در سال 1370در اثر درگیری طایفه ای به شهادت رسیده است واز افراد بزرگ وسرشناس این طایفه  آقای درمحمد گردهانی فرزند فیض محمد  وحاج علی نوائی فرزند دین محمد  و حاج عبدالله بلوچی فرزند بیجار را می توان نام برد که در شیرآباد سکونت دارند.

11-2- جاوشیری :جاوشیریها  در سیف آباد وعلی آباد والله آباد ساکن هستند که ازافراد سرشناس این طایفه می توان عبدالله جاوشیری وخدابخش فرزند چمل رانام برد

11-3-لاسکا نی : لاسکانیها ها در کهنک ، زیرباندات واپد م ساکن هستند وبه فامیلهای لاسکانی  و شاهوزهی و بلوچ لاشاری شناخته می شوند و از بزرگان این طایفه کریم خان شاهوزهی  فرزند میر دوست  را می توان نام برد .

11-4- سردارزهی:  که ساکن در آبادیهای کهن عیسی وکلچات وجامرغ وگواش هستند که درتقسیمات جدید ازلاشار جدا وبه فنوج پیوسته اند

11-5- کوری:کوریها ها که بیشترآنها با فامیل سهوئی شناخته میشوند درآبادیهای گسک وبن رود ساکن می باشند واز بزرگان  این طایفه حاج محمد رحیم سهوئی را می توان نام برد

11-6- آذباغی:آذباغی ها  در گورهلچ وکورکش وکتی آپ  ساکن هستند ومعمولا بافامیل امیری شناخته می شوند .

11-7- سرحه ای:  در روستاهای سرحه وزیارتجاه وکلدر وهشت کوه سکونت دارند وبزرگ این طایفه شهکلی است که در سرحه ساکن است

11-8- اوگینکی: که با فامیلهای بلوچی وحسن زهی وغیره شناخته می شوند در اوگینک واطراف آن ساکن میباشند و بزرگ این طایفه حاجی ولی فرزند شهدوست(چراغ) است

11-9- کلگانی:کلگانیها که اغلب با فامیل بلوچی شناخته می شوند در دبگزان وکلدان وبغدان سکونت دارند وار افراد سر شناس  این طایفه میتوان آقای ملا حسن بلوچی ساکن دبگزان را نام برد

11-10-  سرکوهی : که  اغلب با فامیل بلوچی شهرت دارند و در آبا دیهای کچ ، دنبلان ،هبودان و بن زه  سکونت دارند واز بلوچهای سرشناس و سابق سرکوه می توان مرحوم فیض محمد فرزند جان محمد که درکچ  وهبودان زندگی می کرده ومرحوم کد خدا حبش فرزند مرادمحمد که در هبودان بوده ونیز مرحوم لال محمد فرزند دوشنبه که در آبادی بن زه زندگی میکرده است را نام برد

1-آهورانیها که با فامیلهای آهورانی ،فولادی،سرفرازی وبلوچی شناخته می شوند درآبادیهای کاشکان،رهتوک،کهیری،کناری ،گلکی ،نیلگ بن ،تنک سر ،زهرکان وغیره ساکن هستند واز افراد سر شناس این طایفه می توان کد خدا یلان فرزند براهیم را نام برد.

جواب بند 11- 11 شما

روستاي كاشكان يا كارگاه فعلي يا دور اطراف در غرب چانف قرار گرفته كه جز آهوران نمي باشد و ساكن اين آبادي جز افراد معروف به كوه بلوچ يا كلگاني كه فاميل شناسنامه اي شان سرفرازي و بعضي ها بلوچي مي باشند كه كدخدا يا سردار اين طايفه كدخدا يلان فرزند ابراهيم خدا بنده هـــــســــت .
کهیری،کناری ،گلکی اين مناطق معروف به كوريانچ هستند و سرپرست اين منطقه جيئند فرزند دلمراد بوده كه فرد معروف بود بعد از فوت ايشان حاج علي فرزند جيئند كد خدا يا سر دار اين طايفه هست.
،نیلگ بن ،تنک سر و بيچند اين منطقه زير نظر حاج سالمي مي باشد.
رهتوک دپ و آهوران كه يك منطقه به اسم آهوران هست كه اين منطقه زير نظر شيردل چاكر بوده و فرزندان اين مرحوم كدخدا دوستين ننده مهران و غيره هستند.

و ضمناً رهتوك دپ جلال عظيم خان و علي عظيم خان افراد سرشناس هستند.
پايان

-9- کلگانی:کلگانیها که اغلب با فامیل بلوچی شناخته می شوند در دبگزان وکلدان وبغدان سکونت دارند وار افراد سر شناس این طایفه میتوان آقای ملا حسن بلوچی ساکن دبگزان را نام برد.

 
كلگاني يا كلداني اين طايفه بلوچ هاي هستند كه در منطقه كلدان روستاهاي كلدان كلگوك شيزين پتان كرتكان شيپ زهيگ و مردم دپگوزان هم جز كلداني ها بوده و هستند و سران اين مناطق محتاج دين محمد بلوچي (بي سرين مچي) ( كدخدا الله بخش فرزند يارمحمد (كدخدا دپگزان) و حاج آقاي اسحاق فرزند ملك محمد هنوز قيد حياط است و فعلاً در شير آباد ساكن است فردي كه شما بعنوان سرپرست منطقه كلدان يا كلگان معرفي نموده ايد ملا حسن خنده دار است چونكه پدر آقاي ملا حسن مرحوم شيح محمد فرزند عبدل از اين منطقه نبوده ايشان فقط امام مسجد دپگوزان هستند . براي اطلاعات بيشتر منطقه از كدخدا يلان ساكن كاشكان حاجي اسحاق بلوچي فرزند ملك محمد ساكن شير اباد ( دپگزاني) مراجعه فرماييد.
ضمناً روستاي دپگزان خودش كد خدا داشته و اسم كدخدا ابراهيم ولي محمد بوده و فرزند ايشان پير بخش بلوچي است كه فعلا ساكن روستاي گوانگ ميباشد

منبع: لاشار نائی


 

نوشته شده توسط رضا در پنجشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۸۹ ساعت 16 PM موضوع | لینک ثابت